บทความต่างๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ด้วยกรมขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยกรมขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ

ด้วยกรมขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 4/256

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 4/256

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13. 30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

จำนวนคนพิการที่ขอกู้ ทั้งหมด 64 ราย ประกอบด้วย

!ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อคนพิการ หัวข้อสำคัญ การตัดหนี้สูญกรณีกู้เงินกองทุน

 20180510การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย พก ครั้งที่3 2561

#วาระเร่งด่วน!!ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อคนพิการ หัวข้อสำคัญ การตัดหนี้สูญกรณีกู้เงินกองทุน

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าววันนี้ รายงานผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประฃาสัมพันธ์ข่าววันนี้  รายงานผลการประชุมคณะทำงาน  เพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

“ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ” นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ” ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย... จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

 ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว  เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  “ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”  ตำแหน่งประธานสภา

ประกาศประชาสัมพันธ์ข่าว

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
“ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลรับมอบงาน ”
ตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย...
จาก นายมณเทียร บุญตัน พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นวันแรก

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ดำรงณ์ตำแหน่งนายกฯ วาระ 2 ปี (2561-2563)

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคมผู้ปกรองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ

ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ_20มีค2561

ประกาศสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญชวนให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม อาชีพ

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน อ้างอิงจากมติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม

หน้า