อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-3544260
แฟกซ์: 02-3544261
E-mail: disabilitiesth@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/disabilitiesth/
แผนที่