การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการาสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 6/2561 ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 2  ตึกชัยสมรภูมิ  ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายวิเชียร  หัสถาดล  กรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุม