การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 6/2561

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

___________________________________________

ผู้กู้ยืมที่พิจารณามีดังนี้

รายที่ 12 นางสุลัดดา บุญรอด (ผู้ดูแล) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กู้ครั้งที่ 1 กู้เพื่อขยายกิจการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 13 นางเพ็ญแข สุขสมบัติ (ผู้ดูแล) พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย กู้ครั้งที่ 1 กู้เพื่อค้าขายของชำ อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 14 นายกัมปนาท มาศสุรางค์ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย กู้ครั้งที่ 1 กู้เพื่อ ค้าสลากฯ อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 15 นายทวีศักดิ์ แพร่พานิชชัย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์การกู้ ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เห็นชอบ อนุมัติ 40,000

รายที่ 16 อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 17 นายสมศักดิ์ ลีลาวิเศษศักดิ์ พิการทางการได้ยิน หูตึง 2 ข้าง กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 40,000

รายที่ 18 นายสนธนา นุชภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์การกู้ ขยายกิจการค้าขาย ข้าวแกง (พี่สาว) กู้ให้พี่สาว คนพิการช่วยพี่สาวเก็บถ้วยชาม อนุมัติ 40,000 บาท (ภาพอุปกรณ์ไม่ได้เปิดดู เพื่อความชัดเจน)

รายที่ 19 นางยุพเยาว์ บุญชม ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์ค้าขาย ขายของชำเบ็ตเตล็ด อนุมัติ 40,000 บาท เป็นการซื้อของเข้าร้าน

รายที่ 20 นางสาวพิภัชกร พรมพัฒนะ ความพิการทางการเคลื่อนไหว จุดประสงค์การกู้ ค้าขายข้าวแกง

กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 40,000 บาท หลานรายได้ดี คนค้ำประกัน เงินเดือน 50,000 บาท (ต้องดูเป็นพิเศษ)

รายที่ 21 นายสัณฑ์ แจ้งสว่าง ความพิการทางออทิสติก กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์ขยายกิจการตัดเย็บผ้า อนุมัติ 50,000 บาท (เหตุผลที่ปรับลดเหลือ 20,000 บาท เนื่องจากเป็นการซื้อเสื้อมาเพิ่มมูลค่า )

รายที่ 22 นายสุรินทร์ แย้มทรัพย์ ความพิการทางการเคลื่อนไหว (ซีกซ้ายอ่อนแรง) กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์การกู้ ขยายกิจการเลี้ยงปลา อนุมัติ 50,000 บาท (ปรับลดจากที่ขอกู้ซื้อยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า มีด จอบ

รายที่ 23 อนุมัติ 40,000 บาท กู้ครั้งที่ 1 เพื่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายที่ 25 นายปอย เจริญรัมย์ คนพิการทางการได้ยิน จุดประสงค์การกู้ งานช่างและบริการ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ประปา กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 26 อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 27 นายนัฎพล ภารไสว พิการทางการเคลื่อนไหว กู้ครั้งที่ 1 จุดประสงค์การกู้ งานช่างและบริการซ่องคอมพิวเตอร์ / พิมพ์งาน คะแนนเฉลี่ยลดเหลือ 75 เปอร์เซนต์ รายได้ไม่แน่นอน ค อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 28 นางสาวคณิตตา ใจธรรม พิการทางการเห็น ตาบอด 2 ข้าง กู้ครั้งที่ 3 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 29 นางสาวพุดทรา ชมภูสาร ลูกสาวพิการซ้ำซ้อน อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 30 อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 31 อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 32 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 33 อนุมัติ 50,000 บาท เน้นต้องติดตาม อนุมัติ

รายที่ 34 เป็นลูกหนี้เก่า อนุมัติ

รายที่ 35 นายสุสนุง มัดดา ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 36 คนพิการติดเตียง อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 37 นางสายใจ ปั่นด้วง ความพิการทางการเคลื่อนไหว อนุมัติ

รายที่ 38 นายสายัณห์ ยวง พิการทางการได้ยิน (หูตึง 2 ข้าง) อนุมัติ

รายที่ 39 อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 40 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 41 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 70,000 บาท

รายที่ 42 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 40,000 บาท

รายที่ 43 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 50,000 บาท ขยายกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่น

รายที่ 44 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 45 กู้ครั้งที่ 8 อนุมัติ 80,000 บาท

รายที่ 46 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 47 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 70,000 บาท

รายที่ 48 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 49 กู้ครั้งที่ 1 อนุมัติ

รายที่ 50 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 80,000 บาท

รายที่ 51 อนุมัติ 120,000 บาท

รายที่ 52 อนุมัติ 70,000 บาท

รายที่ 53 อนุมัติ 50,000 บาท

รายที่ 54 อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 55 รายที่ชะลอไว้คราวที่แล้ว จากที่นักสังคมสงเคราะห์ ไปสำรวจเยี่ยมบ้านอีกครั้ง เป็นตัวแทนจำหน่าย มีอุปกรณ์ น้ำมันหล่อลืน มีการจดทะเบียน รับออเดอร์ รับมาแล้วส่ง ปรับลดเหลือ 60,000 บาท การรับออเดอร์ ไม่สูงมากนัก ถ้าไม่มีการกู้ยืมเงินก็มีเงินไปรับขอมาได้ บ้านของผู้กู้เอง อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 56 รายที่ชะลอไว้คราวที่แล้ว ขอปรับลดเองในการกู้ยืม ไปลงเครื่องซักผ้า จากที่นักสังคมฯประเมินราคา คนที่เซ็นก่อนที่จะได้เงินอนุมัติ ต้องนำใบเซ้งร้านนำมาด้วยก่อนได้เงินจากการกู้ยืม

อนุมัติ 60,000 บาท

รายที่ 57 ปรับปรุงร้าน ให้เซ็งร้านจริง อุปกรณ์ อนุมัติ 100,000 บาท

สรุป อนุมัติทั้งหมดจำนวน 57 ราย เป็นเงิน 3,070,000 บาท

เห็นชอบ จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 1,490,000 บาท

ปรับลด จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 1,580,000 บาท

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ดดาวโหลดที่นี้
https://drive.google.com/open?id=1iTGc8FjlEYUweIp4DFK0r4WVelykWK57