การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.

------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร APCD  โดยมี ดร.สำเริง วิระชะนัง เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

 

 1. การเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

            ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ดังนี้

 1. วีดีทัศน์พิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ระยะเวลา 4 นาที

      เนื้อหา นโยบายรัฐบาลลดความเลื่อมล้ำโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง/ข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1.9 ล้านคน/

สิทธิประโยชน์คนพิการตามกฎหมาย/ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง พก. กับสถาบันการศึกษาในการจัดสัมมนา

วิชาการระดับชาติเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยกว่า 240 เรื่อง /ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคน

พิการ ครั้งที่ 10 “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่นยืนของคนทั้งมวล”

 1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 890 คน ในจำนวนนี้เป็นคนพิการ 200 คน จุดลงทะเบียน 14 แถวโดยแถวที่ 1-2 เป็นช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการ(PWDs)
 2. พื้นที่บูธนิทรรศการ 24 บูธ คูหาสำเร็จขนาด 3x3 เมตร สามารถเข้าจัดเตรียมบูธได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.61 เวลา 13.00 น.
 3. เอกสารประกอบการประชุม TH Sarabun  FONT 18 ขนาด A4 หรือ A5  สีตัวหนังสือเข้มขมชัด เพื่อให้คนพิการสายตาเลือนรางเข้าถึงได้ และวิทยาลัยราชสุดารับทำเอกสารอักษรเบรลล์จำนวนหนึ่งให้แก่คนพิการทางการเห็น
 4. องค์ปาฐก “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550” โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์/ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัดและบริษัทในเครืออีก 17 แห่ง
 5. การประกวดบทความ โดยจำนวนบทความที่ผ่านการคัดเลือก 44 บทความ แยกตามหัวข้อย่อย

-การเสริมพลังคนพิการ 4 ผลงาน

-การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 10 ผลงาน

-นโยบายการบริหารจัดการ 9 ผลงาน

-นวัตกรรมเพื่อคนพิการ 6 ผลงาน

-นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ 13 ผลงาน

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 ผลงาน

 1. การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 26 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 20 ผลงาน และผลงานออกแบบเชิงความคิด 6 ผลงาน
 2. กำหนดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 น. ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาถึง

09.05-09.30 น.-การนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดการสัมมนาวิชาการ

-การแสดงความสามารถของคนพิการ (การขับร้องเพลงของนักศึกษาพิการของ มจธ.และวง S2S)

09.30-10.00 น.-กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

-กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-กล่าวเปิดงาน โดย รมว. พม.

-การประกาศผลบทความวิชาการดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัล

 •  

            10.00-10.40 น.    เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม วิชาการ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

            10.40-11.20 น.    ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาตินายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์

            11.20-12.00 น.    ปาฐกถาพิเศษ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ

            12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

            13.00-17.15 น.    การนำเสนอบทความทั้งระดับชาติ และนานาชาติ การประกวดนวัตกรรม

            17.15 น. ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรม มอบโล่รางวัล

            17.30 น. ปิดงาน

 ***ช่วงพักรับประทานอาหาร จะมีการแบ่งห้องประชุมใหญ่ เป็นห้องประชุมย่อย 2 ห้อง เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

      9. การลงทะเบียนนานาชาติ ขอโต๊ะลงทะเบียนเพิ่มเนื่องจากต้องมีเรื่องเอกสารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับผู้เข้าร่วมที่ประสงค์จะเสียค่าลงทะเบียน จำนวน 49 คน ได้แก่  ไทย 24 คน  ฟิลิปปินส์ 12 คน ญี่ปุ่น 4  คน ลาว 2 คน ภูฏาณ 4 คน อินโดนีเซีย 1 คน เนปาล 1 คน มาเลเซีย 1 คน

     10. ล่ามภาษามือ 8 คน และล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย

 

 1. การแสดงความจำนงในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562  มีสถานบันการศึกษา จำนวน 2 แห่ง ที่แสดงความจำนงค์ คือ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการฯ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  ทาง พก.ขอนำเรียนผู้บริหารให้ทราบว่ามี 2 สถาบันการศึกษาที่แสดงความจำนงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการฯ ประจำปี 2562  ส่วนสถาบันการศึกษาใดจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนนาวิชาการฯ ประจำปี 2562 นั้น ทาง พก. โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ทราบก่อนวันที่ 9 ก.ค.61

 

 1. เรื่องอื่นๆ
 • การปรับกำหนดการพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

ผู้แทน พก. แจ้งว่า เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรี มีหมายกำหนดการไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเคหะที่ดินแดง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ตรงกับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ซึ่งท่าน รมว.พม. ต้องไปร่วมในพิธิเปิดการเคหะที่ดินแดง ดังนั้น พก.จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดจากเวลา 09.00 น. เป็นเวลา 13.30 น. แทนได้หรือไม่

ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้

1. กรณีตามกำหนดการเดิม โดย ท่าน รมว.พม. มอบผู้แทนมาเป็นประธานในพิธีเปิด

2. กรณีกำหนดการใหม่ โดย ท่าน รมว.พม. ประธานในพิธีจะมาในช่วงบ่าย ปรับกำหนดการโดยให้ท่าน รมว.พม.แถลงข่าวความสำเร็จ ณ บริเวณจุดแถลงข่าว มอบธงให้แก่เจ้าภาพในปีต่อไป มอบรางวัล เยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมชิ้นงานนวัตกรรม

 • งานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดย ผู้แทน พก. ขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย 18 สถาบันศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมด้านคนพิการในภาพรวม จำนวน 1 บูธ ขนาด 10 x 10 ตารางเมตร