เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย   นายจรัญ แซ่จิว ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวทักทายคณะกรรมการทุกท่านและแจ้งว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการสภาจังหวัดสุโขทัยชุดใหม่ และได้ส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่  พร้อมทั้งมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งของคณะกรรมการแต่ละท่าน และให้ผู้นำแต่ละประเภทความพิการรายงานกิจกรรมโครงการที่แต่ละประเภทกำลังดำเนินการ