การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี 2561เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยก

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี 2561เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยการ ไทยพีบีเอส
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ปี 2561 โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้
- ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. แจ้งให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทราบว่าไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะ มี พ.ร.บ.ของตนเองเพื่อรักษาความเป็นอิสระจากทุนและทางการเมือง
จึงถูกออกแบบให้ไทยพีบีเอสได้รับงบประมาณจากภาษีสรรพสามิต 1.5 % เพื่อสนองตอบผลประโยชน์ต่อสาธารณะ มีคณะกรรมการนโยบาย จำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ด้านบริหารองค์กร ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีอำนาจหน้าที่กำหนดทิศทางขององค์กร รักษาคุ้มครองความเป็นอิสระฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าทำเพื่อสาธารณะโดยแท้จริง ทั้งนี้ มีองค์กร 15 องค์กรตามที่กฎหมายกำหนดทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการนโยบาย
- ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรให้สรรหากรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี จำนวน 4 คน ก่อนสรรหากรรมการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 คนเนื่องจากมีเงื่อนไขกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและได้ร่วมกำหนดแผนการสรรหากรรมการนโยบาย
- ที่ประชุมได้พิจารณา
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบวาระ 4 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 ตำแหน่ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 1 ตำแหน่ง และพิจารณาใบประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย จำนวน 4 ตำแหน่ง
2) หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 4 ตำแหน่ง ใบประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย
- ที่ประชุมได้พิจารณา
1) หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง และพิจารณาใบประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
2) หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 1 ตำแหน่ง ใบประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย