การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้อง

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพากรแห่งเอเชียและแปซิฟิก APCD ชั้น 3  กรุงเทพฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีการขอแก้ไขกลับมา  

มติที่ประชุม      รับรองวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทยและเสริมสร้างเจตคติของสังคมต่อคนพิการและความพิการสู่สาธารณะ ประเด็นที่เสนอ  พิจารณาโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทยและเสริมสร้างเจตคติของสังคมต่อคนพิการและความพิการสู่สาธารณะ ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นเงิน จำนวน 6,500,000  บาท

เรื่องเสริม ใช้คำชัด  คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกันกิจกรรม และปรับ ตัวชี้วัด

ตรงกิจกรรมข้อที่ 1 กิจการการนำเสนอผลงานวิชาการ

                       2. กิจการการแสดงผลงาน

                       3. กิจกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

                 เสนอ เผยแพร่ความรู้และเข้าใจศักยภาพคนพิการ เพิ่มสาระการอภิปรายว่าเน้นประเด็นไหน
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ปรับตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรอบวงเวินสนับสนุนคณะทำงานส่วนกลาง

ในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามกรอบวงเวินสนับสนุนคณะทำงานส่วนกลางจำนวน 6 องค์กร รวม  7  โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 41,927,704 บาท ดังนี้

 1. โครงการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการณ์ IOS  สำหรับคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดและสมาชิกแต่ละเขตของภาคอีสาน ของสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน  ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 564,800 บาท
 • ทำเป็นโปรแกรมพิเศษขึ้นมาเพื่อฝึกอบรม ทั้งระบบ IOS และ ระบบ Android
 • ต้องมีตัวเลขที่มีความต้องการจริง ๆ
 • หลักการและเหตุผล ในเรื่องขอรับอุปกรณ์ที่จะไปขอยืมเครื่องจากกระทรวง ICT หรือไม่
 • ค่าถ่ายรูป 2,000 บาท เปลี่ยนเป็นค่าไวไฟ Live การสอน  ค่าสอนลง youtube
 • เรื่องคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติที่มีโทรศัพท์ ในระบบ IOS
 • ต้องไประบุชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ซ้ำซ้อนกันกับคนที่อบรมแล้ว

          มติที่ประชุม           ให้ปรับโครงการมาใหม่ แล้วนำมาเข้าที่ประชุมคราวหน้า

2. โครงการการให้ความรู้ด้านการลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแก่คนพิการทางการเห็น ช่องทางการออมเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณอายุจากการทำงาน ของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยผู้แทนชี้แจงโครงการ การออมของคนทั่วไปจะออมในส่วนที่มีความเสี่ยงน้อย ทำให้มีการออมในรูปแบบใหม่ จากข้อมูลจากสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 84  ออมเงินในธนาคารที่มีดอกเบี้ยน้อย ทำให้คนตาบอดมีการได้ทำงานมากขึ้น และการออมของคนตาบอดก็ยังออมในเงินฝากในธนาคาร ส่งเสริมให้คนตาบอดได้ลงทุนในตราสารทุนจะทำให้มีเงินออมมากขึ้นหลังจากเกษียณจากการทำงานจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังจากการทำงาน การดูงบดุล การใช้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตัวเอง  จำนวน 100 คน ควรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท  เป็นคนพิการทางการเห็น   วิทยากร 10 คน ผู้ช่วยเหลือคนตาบอด

 • การทำตัวชี้วัดเรื่องอบรมแล้วนำไปใช้อะไร ให้เกิดเป็นรูปธรรม
 • ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1  เรื่องมีการวัดความรู้  เข้าใจและมีการทำแผน
 • เปลี่ยนคำ นักลงทุนตาบอด
 • ต้องอย่างน้อยมีการทำแผนครัวเรือน
 • กลุ่มเป้าหมายคนตาบอดที่มีรายได้ ต้องมีการกำหนดแบบไหนเรื่องรายได้ คือมีมากก็ออมมาก มีน้อยก็ออมน้อย การออมเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้  หรือมีเงินมากพอ เรื่องการเข้ากองทุน
 • ต้องมีคำนิยาม เรื่องคนตาบอดที่มีรายได้ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • ทำเรื่องระบบการออมทั้งระบบ
 • ทำประโยชน์ให้คนพิการในภาพรวม
 • การออมคือการเก็บหรือเพิ่มหรือเสมอตัว ,การลงทุนคือการจ่ายไปประกอบกับความเสี่ยง
  มติที่ประชุม      ให้ไปปรับโครงการเป็นโครงการออมในภาพรวม ภายใต้การออม และส่งโครงการเข้ามาใหม่

  3.โครงการฝึกอบรมอิสลามศึกษาสำหรับคนตาบอดมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของสมาคมคนตาบอดมุสลิม ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 1,503,360 บาท

 • ให้ปรับหลักการและเหตุผล
 • เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เรื่อง 5 จังหวัดในชายแดนภาคใต้ คือทุกคนที่เกิดมาคือรู้ตั้งแต่เด็ก ๆ
 • ให้ปรับโครงการ แล้วนำโครงการเข้ามาใหม่ ลดจำนวนวัน เหลือ 3 วัน 2 คืน  ขอให้ผู้มาชี้แจงเป็นสมาคมที่ขอโครงการเอง หรือต้องมีหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ให้ผู้แทนมาชี้แจง

  4.โครงการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรของคนตาบอดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอำเภอของสมาคมคนตาบอดมุสลิม ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 1,503,360 บาท
  มติที่ประชุม      ให้ปรับโครงการ แล้วนำเข้ามาใหม่                                                                                       

 5. โครงการ “ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)”  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ปี 2561  ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 2,025,000 บาท
มติที่ประชุม      ไม่อนุมัติ             
                                                                                         

 6. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับภูมิภาคร่วมกับองค์กร MINDA เครือรัฐออสเตรเลีย ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 2,367,000 บาท

 • องค์กร MINDA  เป็นการจัดสวัสดิการในภาพรวม
 • นายกกับผู้ติดตาม เข้าหลักเกณฑ์
 • เป็นการมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วก็มีการไปคุยเพิ่มเติม
 • รายละเอียด MOU  นำมาปรับใช้ในรูปแบบไหน ยกตัวอย่าง การลดให้ไม่ให้คนพิการไปอยู่สถานสงเคราะห์ (ซึ่งตอนนี้คนพิการในสถานสงเคราะห์ล้นมาก) ให้อยู่ในชุมชน  การแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ไปเรียนรู้กระบวนการวิธีการ ประมาณ 2 สัปดาห์
 • เพิ่มเติมแล้วไปดูงานแล้วเอามาทำประโยชน์แล้วมาทำให้เกิดเป็นผลที่จะได้รับจริง ๆ สมมุติว่าเอามาใช้มาทำโครงการอย่างน้อย 1 โครง ถ้าตัวชี้วัด ให้เป็นระบบสากล กลับมาแล้วต้องนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม

  7. โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 29,929,184

              มติที่ประชุม     เห็นชอบ                                                                                                        

ประเด็นที่เสนอ            พิจารณาโครบการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรอบวงเงินสนับสนุนคณะทำงานส่วนกลาง จำนวน 6 องค์กร รวม 7 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 41,927,704 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1  สรุปผลการสนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปีงบประมาณ 2559

ในปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติอนุมัติโครงการ (ส่วนกลาง) ไปแล้วจำนวน 56 องค์กร รวม 217 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 539,777,530  บาท สรุปได้ดังนี้

 1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลแล้ว จำนวน 213 โครงการ
 2. ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนวดแผนโบราณเพื่อคนตาบอด 5 ภาค ของมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงินจำนวน 955,000 บาท เนื่องจากสถานที่ในการดำเนินโครงการไม่ว่างในช่วงที่จะจัดอบรม และระยะเวลากระชั้นชิด
  2.2 โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ของกรมการจัดหางาน เป็นเงินจำนวน 15,947,350  บาท เนื่องจากขั้นตอนในการดำเนินงานจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ส่งผลให้เหลือเวลาในการดำเนินโครงการที่สั้นมาก ทำให้การบริหารโครงการทำได้ยากและอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

      3.  โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่รายงานผล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น พื้นที่ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศ.อบต. เป็นเงินจำนวน 1,552,950 บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพภาษามือเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาคนหูหนวก ครั้งที่ 1 ของสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 2,016,576 บาท ซึ่งทั้งสองโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย

ประเด็นที่เสนอ            เพื่อทราบ
มติที่ประชุม                        

 

5.2  สรุปผลการสนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพากรในปีงบประมาณ 2560

ในปีงบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีอนุมัติโครงการ (ส่วนกลาง) ไปแล้วนจำนวน 60 องค์กร รวม 265 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 820,284,869 บาท

 1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลแล้ว จำนวน 253 โครงการ
 2. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 7 โครงการ
 3. ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  3.1 โครงการกระจก 10 ด้านคนพากรอาเซียน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กลุ่มสื่อสารองค์กร) เป็นเงิน 3,442,000 บาท เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอเสนอการจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ ( e-bidding)
  3.2 โครงการสร้างการตระหนังรู้เรื่องการบริการคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร เป็นเงิน 2,000,000 บาท เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอการจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในกประเทศอาเซียนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. คืนเงินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  4.1 โครงการค่ายพัฒนศักยภาพทักษะชีวิตคนพิการและเสริมพลังครอบครัวเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการและอาชีพคนพากรบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี) เป็นเงิน 530,712 บาท เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด

  ประเด็นที่เสนอ  เพื่อทราบ
  มติที่ประชุม     

   

  5.3  สรุปผลการสนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปีงบประมาณ 2561

  ในปีงบประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่เงสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติอนุมัติโครงการ (ส่วนกลาง) ไปแล้วจำนวน 68 องค์กร รวม 192 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 643,639,590.50 บาท สรุปได้ดังนี้

  1. ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลแล้ว จำนวน 34 โครงการ
  2. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน 140 โครงการ
  3. คืนเงิน จำนวน 2 โครงการ ดังนั้น
           3.1 โครงการจัดงานวันคนพิกาสากลประจำปี 2560 (ส่วนกลาง) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพากร โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นเงิน 9,268,500 บาท เนื่องจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเป็นผู้ดำเนินการในการจัดงานทั้งหมด
           3.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้นำสตรีในระดับชุมชน สำหรับสตรีหูหนวกระดังองค์กรคนหหนวกและทั่วไป ของสมาคมคนหูนวกแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 2,200,267 บาท เนื่องจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกทราบผลอนุมัติโครงการ พบว่าแต่ละองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสตรี จึงเห็นควรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปตามเจรนารมณ์ขององค์กรที่ตนกำกับดูแลอยู่
   4.  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่รายงานผล จำนวน 7  โครงการโดยทั้ง 7 โครงการทำหนังสือแจ้งให้องค์กรรายงานผลในครั้งที่ 1

  ประเด็นที่เสนอ เพื่อทราบ

  มติที่ประชุม                                 
   

  5.4  แผนนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ

          ในปีงบ ประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติอนุมัติโครงการ (ส่วนกลาง) ไปแล้ว จำนวน 60 องค์กร รวม 183 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 620,380,879.50 บาท โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ได้จัดทำแนนิเทศติดตามและประเมิน

  ประเด็นที่เสนอ  เพื่อทราบ

   

  5.5  ผลการพิจารณาโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

  ตามที่คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 15,798,740  บาท ทั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และมีมติดังนี้
   1. อนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 8,171,740  บาท ดังนี้
       1.1 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2555  ของมูลนิธิคนพิการไทย เป็นเงิน 5,859,300 บาท
       1.2 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน ประจำปี 2561 ของมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เป็นเงิน 891,760 บาท
       1.3 โครงการคนพิการไทยรวมใจพัฒนาสร้างความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์ ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนคร
  ประเด็นที่เสนอ  เพื่อทราบ
  มติที่ประชุม     

  5.6  ผลการพิจารณาโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

            ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,295,210 บาท ดังนี้
  1. โครงการจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (อัคคีภัย) ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 233,200 บาท
  2. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โทรศัพท์ระบบไอโอเอส และแอนดรอยเพื่อากรสื่อสารสำหรับคนตาบอดในกรุงเทพมหานคร ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 281,800 บาท
  3. โครงการส่งเสริมการทำความดีเพื่อตระหนักรู้คุณค่าธรรมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาถึงคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการทางสายตา ของสมาคมศิษย์เก่าการศึกนอกโรงเรียนตาบอดในประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 175,260 บาท
  4. โครงการฟื้นฟูเด็กพิการด้วยศาสตร์นวดไทยหลักสูตร 150 วัน ของสมาคมศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก เป็นเงินจำนวน 417,250 บาท
  5. โครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (บางเขน) เป็นจำนวนเงิน 187,700 บาท
  ประเด็นที่เสนอ เพื่อทราบ
   มติที่ประชุม              

  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 กำหนดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 8/2561

            กำหนดประชุม วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  นายสุชาติ   โอวาทวรรณสกุล   นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
  นางสาวศิริรัช   ไชยรัตน์     หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน  บันทึกการประชุม