การประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

__________________________________________

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้าน

- การสร้างเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ

- การส่งเสริมมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ

- การออมเพื่อการเกษียณ

- ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย

- ความปลอดภัยทางถนน

 

ประเด็นเพิ่มของผู้เข้าร่วมประชุม

1. รวบรวมนักวิชาการเพื่อสังคม

2. การออมต้นไม้ควรมีการส่งเสริม มีหลักประกันชีวิต เงินดิน ต้นไม้ หรืออื่น ๆ

3. ชุมชนเข้มแข็งควรมีการสร้างรายได้ เอาตัว

4. เรื่องสุขอนามัยต้องรวมการรักษาพยาบาล

5. เน้นการป้องกันและรักษาดูแล

6. ภาคประชาสังคมจะมองภาพออก

7. ทีมเลขาฯ จะทำเป็นกรอบใหญ่ 2 กรอบ

8. ชุมชนเข้มแข็งคือ มหาวิทยาลัยก็สอนให้นำความรู้ไปใช้ได้ทำงานด้วยใจและไปเป็นพี่เลี้ยง กว้างขึ้นจะทำให้รู้ว่าช่วยอะไร ขยายส่วนมหาลัยจะรู้ว่าช่วยอะไรได้ (คุณอุษา)

9. ความเข้มแข็งให้บอกจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่

10. มุ่งเน้นความยั่งยืน เขียนก่อนแล้วไปปรับการจัดรูปแบบ

11. การเดินทางของผู้สูงอายุ และคนพิการ คือการเดินทางให้มีความเชื่อมโยงและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินชีวิต(เติมไว้แล้วเรื่องการเดินทาง เรื่องค่าเดินทาง)

12. เรื่องการจัดผังเมือง การวางผังเมืองให้สอดคล้องกัน ทำเมืองน่าอยู่และเติบโตและการกระจายตัว การลดปัญหา ให้เข้าไปแก้ไขเรื่องกฎหมายและเรื่องพัฒนาเมือง ให้มีการบูรณาการ การแก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น เรื่อง พรบ. ผังเมือง  การเชื่อมโยงเรื่องผังเมือง การเดินทางการขนส่งปัญหาที่ไม่เชื่อมโยงจะลดน้อยลง

13. เริ่มจากปัจจุบันและทำเท่าที่ทำได้ จะขับเคลื่อนและตอบให้เร็วส่งไปกระทรวงที่ทำเรื่องนั้นๆ แก้ในถาพใหญ่ ทุกอย่างรับทำรับทำ รับแจ้งต่อ

14.  ทำให้เสริมเรื่องระเบียบวินัย เอาเรื่องของวินัยในการทำทุก ๆ เรื่อง เรื่องมีชีวิต  (นายแพทย์แท้จริง)

15. เป็นเรื่องผังเมือง กว้างเกินกว่าที่เราจะทำอะไรไม่ได้

16. การทำเรื่องวินัยของภาครัฐ เรื่องวินัยจราจร

17. ชุมชนเข้มแข็ง และพลังจิตอาสาการช่วยเหลือกัน การสร้างชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

18. เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร รณรงค์อย่างจริงจังและจริงใจ

19. เพิ่มทุกเรื่อง เรื่องไหนทำได้ทำเลย ส่วนเรื่องไหน ประสานเรื่องความสามารถให้หน่วยงานที่ถนัดเรื่องนั้น ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม

20. กลุ่มแม่บ้านทหารบก เรื่องการจ้างงาน มาตรา 35 เรื่องการช่วยชุมชนพลังของเราและกลุ่มผู้พิการ มีการจ้างคนพิการสามรถให้ผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือคนพิการสามารถช่วยคนพิการตาม มาตรา 35 ไปอบรมทุกหน่วยทั่วประเทศของครอบครัวกำลังพลที่พิการและกลุ่มที่ไปทำงานในชายแดนภาคใต้ ทางครอบครัวกำลังพลกองทัพบกได้ทำเรื่องช่วยเหลือคนพิการ และยินดีให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนโครงการ มาตรา 35 ได้ โครงการเข้าไปก็มีการประกอบอาชีพ

21. เรื่องการจ้างงานของคนพิการมีอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้ช่วยสังคมเท่าที่ควร ไม่สามารถจ้างตาม มาตรา 33 ก็จ้างตามมาตรา 34 ตาม มาตรา 35 เป็นสิ่งที่ดี กองทุนโตขึ้น และร้อยละ 20 ที่ยังไม่สามารถจ้างงานได้  ภาคเอกชนไม่ต้องการจ่ายเงินกองทุน เพราะการรับเงินของคนพิการนั้นไม่ตรง ตามมาตรา 35 จะทำให้เงินไม่มีความยืดหยุ่น ไม่อยากจ่ายเงินเข้าตามมาตรา 34 พม.ไม่ต้องการ กลไกไม่ทำงาน ให้ มาตรา 35 ให้มีความสืดหยุ่นมากขึ้น ทำยังไงที่จะทำให้ภาคเอกชนอยากจ่ายเงินให้คนพิการโดยตรง ให้ดูทุกเป้าหมายที่ยังไม่ทำ

22. การตั้งคณะทำงาน 3 คณะ อธิบายเพิ่มเติม การปรับคือ ปรับชุมชนเข้มแข็งปรับคณะทำงานให้สอดคล้องกับเป้า จะมีหลายธุรกิจหลายหน่วยงาน  ในคณะทำงานย่อยยังมีอยู่ ส่วนการสร้างคณะให้ตรงตามเป้า  มีภาครัฐ ภาคเอชน กลุ่มเอกชนจะดูเป็นกลุ่ม ๆ และมีศักยภาพพอก็จะประชุมกลุ่ม ๆ เพื่อขับเคลื่อนได้เร็ว ในเรื่องประสานงาน

3.2 โครงการอื่น ๆ

- กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์

- โครงการประชารัฐร่วมใจ สังคมปลอดภัย ด้วยระบบ Data recorder : Digital Tachograph         

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

- กรมพม. ขับเคลื่อนงานตามกฎหมาย เอาคนพิการเป็นตัวตั้ง

- การจ้างเหมาคนพิการ กฎหมายมาตรา 35 ให้ทำงานของภาครัฐ

- มาตรา 33 จำนวนการจ้างงานลดลงแต่ได้ทำงานเพิ่มขึ้นใน มาตรา 35 เพิ่มที่เข้ารัฐ  แนะนำองค์กรการจ้างงานเพิ่มขึ้น มติครม.ปี 60 จึงมีผลบังคับ

- เซนทรัล, ปตท. อารยสถาปัจ, Black Canyon ใช้เงินกู้คนพิการ ให้ไปอบรมให้คนพิการ

- ภาคเอกชน ขับเคลื่อนงานเป็นรูปธรรม 90 % มาตรา 35 จึงเพิ่มขึ้น

- กรมสรรพากร เรื่องปรับปรุงการลงรายจ่ายได้ จะได้ตรงบริษัทไทยเบฟ

- นวตกรรม การเป็นสถานของรัฐอยู่ในเกณฑ์ที่รองรับ เรื่องสัมภากรต้องเพิ่มประเด็น

- การเข้าสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน ทำให้คนพิการเข้มแข็ง

- เน้นเรื่องฝึกอาชีพ ต้องดูว่าเอกชนต้องการอะไรแล้วก็ไปฝึกคนพิการ

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ   
2 เรื่อง ฝากของคุณสมชาย

  1. คุณสมชาย ประชุมคราวที่เรื่องคิดดอกเบี้ยได้ลดลงแล้วแต่ยังไม่เพียงพอต่อผู้มีรายได้น้อย อยากให้การเคหะแห่งชาติทั้งอัตราดอกเบี้ยและการยกเลิกสัญญา ช่วยทบทวนคนที่มีรายได้น้อย เรื่องที่ค้างทั้งหมดได้ยังไงหรือค้าง

ตอบคำถามคุณสมชาย การธนาลักษณ์

ดำเนินการ

1. เรื่องสิทธิประโยช์กำลังทำ เดือนหน้านำเข้า ครม.

2.  การตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย

3. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออม

      (2)  การซื้อจองสลากฯ ของคนพิการและผู้สูงอายุ ให้แต้มต่อเพื่อให้สิทธิ์การซื้อจองก่อน

รอตอบ

***ท่านประธาน พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฎแจ้งให้แยกเรื่องต้องทำดังนี้***

1. เรื่องกำหนดเป้าหมาย สร้างงานสร้างรายได้พัฒคุณภาพชีวิตชุมชนเข้มแข็ง มอบ ป พม. เป็นประธาน Steering Committee

-  กำหนดประเด็นรวมงานกิจกรรมที่เคยทำงาน

- กำหนด KPI ของแต่ละประเด็น

- Narrow down scope  เป็นประเด็นด้านสังคม

- ขยาย partners เอกชน ประชาชนทั่วไป

2. สรุป ผลงาน ( E 6 ) เข้าครม.คัดเลือกผลงานแต่ละด้าน นำเสนอ ครม.

3. พม.จัด Thiland Social Expo เชิญ E6 ร่วมผลงานด้านสังคมมานำเสนอประชาสัมพันธ์สู่อาเซียนด้วย เกิดพลังทางสังคม วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ Impact เมืองทองธานี

ภาพใหญ่เข้ากระทรวงรัฐบาลรับไป
นายสมชาย  ปัญญ์เอกวงศ์   ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน  เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริรัช  ไชยรัตน์     เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกการประชุม

## สามารถอ่านรายละเอียดสรุปการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ครั้งที่ 2/2561เพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
https://drive.google.com/open?id=1aJb5C_SFBMIf5kf5hDWM0UO5K7Gv3QHa