การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 7/2561

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน บันทึกการประชุม

เริ่มพิจารณาผู้กู้เงินกองทุนฯของคนพิการในส่วนกลาง (พิจารณารายที่กู้ครั้งแรกและรายที่เป็นลูกหนี้ไม่ดี)

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งเรื่องกู้ยืมค้าสลากฯ จะมีปัญหาภายหลังส่วนมากไม่ได้ค้าสลากฯ จริง ๆ กรรมการเสนอเรื่องต้องดูว่ามีโควต้าสลากฯ และพิจารณาจากที่ให้เจ้าหน้าทีไปประเมิน

การกู้ได้ถึง 120,000 บาท แต่ต้องดูเป็นราย ๆ ไป

ลำดับที่ 22 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 40,000 บาท ค้าสลากฯ

ลำดับที่ 23 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 40,000 บาท ค้าสลากฯ

ลำดับที่ 24 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 40,000 บาท ค้าสลากฯ

ลำดับที่ 25 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 26 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 27 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 28 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 31กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 32 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 33 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 40,000 บาท ค้าสลากฯ

ลำดับที่ 34 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 35 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 36 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 37 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 38 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 39 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 41 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 42 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 43 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 50,000 บาท

ลำดับที่ 44 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 40,000 บาท (เป็นลูกหนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กู้ครั้งแรกปี 2554ขาดส่งเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ ชำระเงินกู้หมด ไปแล้ว ปี 2559) กู้ค้าสลากฯ 10 เล่ม

ลำดับที่ 45 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 40,000 บาท

ลำดับที่ 46 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 80,000 บาท (กู้ครั้งแรกเป็นลูกหนี้ที่ดี เป็นธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น กิจการของครอบครัว)

ลำดับที่ 47 กู้ครั้งที่ 3 อนุมัติ 90,000 บาท (เป็นลูกหนี้ที่ดี กู้ยืมปี 2559 มีเงินคงค้าง 10,000 บาท)

ลำดับที่ 48 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 70,000 บาท (ซื้อเครื่องซักผ้าไปตั้งที่แคมป์คนงานก่อสร้าง)

ลำดับที่ 49 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 70,000 บาท

ลำดับที่ 50 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 70,000 บาท

ลำดับที่ 51 กู้ครั้ง4 อนุมัติ 80,000 บาท ทำเกษตรกรรมเพาะเห็ด (เน้นติดตาม)

ลำดับที่ 52 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 100,000 บาท ทำร้านเสริมสวย (เป็นลูกหนี้ที่ดี )

ลำดับที่ 53 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 80,000 บาท ค้าสลากฯ 17 เล่มใหญ่ เนื่องจากนำโควต้าของคนอื่นมารวม (มีโควตาสลากฯ ทำนวดด้วย)

ลำดับที่ 54 กู้ครั้งที่ 2 ชะลอการกู้ยืม (เป็นลูกหนี้ที่ไม่ดีกู้ปี 2541ผ่อนผันจ่ายเงินกู้ยืมจ่ายหมดในเดือนเมษายน 2561) ทำกิจการร้านนวด และขายสลากฯ

ลำดับที่ 55 กู้ครั้งที่ 2 อนุมัติ 120,000 บาท ค้าขายงานผีมือดอกไม้สดแห้ง แกะสลัก

ลำดับที่ 56 กู้ครั้งที่ 4 อนุมัติ 120,000 บาท ขยายกิจการค้าขาย (ร้านอาหาร)

ลำดับที่ 57 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 100,000 บาท

ลำดับที่ 58 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 100,000 บาท

ลำดับที่ 59 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 100,000 บาท

ลำดับที่ 60 กู้ครั้งแรก อนุมัติ 100,000 บาท

อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย 3,340,000 บาท

ได้รับตามจำนวนที่ขอกู้ 30 ราย 1,680,000 บาท

ปรับลดวงเงิน 29 ราย 1,660,000 บาท

นัดประชุมครั้งต่อไป เป็นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561