การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบ้านราชวิถี คณะทำงานพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการ โดยมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง ดังนี้

1. พก. ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดสรรเวลาออกอากาศทางช่อง NBT เพื่อการประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการรวม 25 นาที มูลค่ารวมล้านกว่าบาท โดยคาดว่าจะเริ่มออกอากาศรายการลักษณะที่เป็น “รายการวาไรตี้” ได้ภายในในเดือนมิถุนายนนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) การนำเสนองานต้นแบบด้าน
คนพิการ 2. สกู๊ปด้านอาชีพคนพิการ 3. สกู๊ปข่าวสารด้านคนพิการ

2. พก. กำลังร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ NBT และ กสทช. จัดทำหลักเกณฑ์อัตราวงเงินรายการค่าใช้จ่ายกลาง เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่องค์กรด้านคนพิการและหน่วยงานต่างๆ จะเสนอมาขอการสนับสนุนจากกองทุคนพิการ

3. พก. จะจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสื่อเพื่อการเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ด้านคนพิการ” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding)

4. คณะทำงานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการ เบื้องต้น 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างการรับรู้และจุดประกายการมีส่วนร่วมของสังคมต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ 2) โครงการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ระยะที่ 5 โดยจะส่งต่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ต่อไปพิการ (Understanding) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5