การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกล

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น 2 อาคารตึกชัยสมรภูมิ บริเวณภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

  แก้ระเบียบให้คนพิการกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ติดขัด! ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 4/2561ได้มีการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในเรื่อง “การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ”

  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุ...ล ได้เสนอให้ปรับแก้ร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ปกครอง) สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ง่ายและสะดวก รวม 5 ประการ ได้แก่
  1) ผู้กู้ยืมเงินไม่จำเป็นต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ก็ได้
  2) ถ้ามีผู้กู้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องการกู้ยืมเงินโครงการไปทำงานร่วมกัน ก็สามารถให้ต่างคนต่างค้ำประกันกันและกันได้
  3) ควรให้ใช้หลักทรัพย์/ทรัพย์สินมาค้ำประกันการกู้ยืมเงินได้
  4) ถ้ากู้เงินต่ำกว่า 20,000บาทไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันเลยก็ได้เหมือนระบบ Micro Finance ที่ประเทศบังคลาเทศ
  5) ควรสนับสนุนให้ Social Enterprise (SE) ของคนพิการมากู้ยืมเงินได้ด้วย

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ร่างระเบียบดังกล่าวตามหลักการ ดังนี้

  1. ผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถขอกู้ยืมเงินในท้องที่ใดที่ตนได้ประกอบอาชีพอยู่อย่างแท้จริงได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอีกต่อไป

  2. ในเรื่องการค้ำประกันที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการกู้ยืมเงินนั้น นอกจากเดิมที่ผู้ขอกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้ว ที่ประชุมได้มีทางเลือกเพิ่มเติมให้ คือ

  1) ให้นิติบุคคล (องค์การคนพิการแต่ละประเภท/สมาคมต่างๆ) สามารถค้ำประกันผู้ขอกู้ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้

  2) ให้ผู้ที่ขอกู้ร่วมกันแบบกลุ่มสามารถเป็นผู้ค้ำประกันกันและกัน (ไขว้กัน) เองได้ โดยอาจมีเงื่อนไขบางประการ เช่น เคยผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาก่อน หรือในกลุ่มควรต้องมีการออมเงินมาก่อน

  *** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการได้ที่ http://dep.go.th/?q=th/fund/บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ***

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น ณ บ้านราชวิถี