การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 8/2561วันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 8/2561วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิเชียร หัสถาดล กรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1.โครงการศิลปะบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ : 1,138,800 บาท

2.โครงการอบรมคนพิการและผู้มีส่วนได้เสียในการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการต่อการพัฒฯคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนส่งเสริมคนพิการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ : 82,700 บาท

3.โครงการคาดประมาณประชากรคนพิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยราชสุดาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 2,085,200 บาท

4.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 14,340,400 บาท

5.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางได้ยินในสถาบันอาชีวศึกษาหน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 5,906,650 บาท

6.โครงการแอพพลิเคชันช่วยสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร (A speak)หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ : 1,098,000 บาท

7.โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ : 21,426,300 บาท

8.โครงการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อเด็กพิการในชุมชนของสถานศึกษาที่จัดเรียนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยงานที่รับผิดชอบ : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 (มอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการ)ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ : 7,097,200 บาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีบัญชี 2561

จำนวนโครงการที่เสนอขอกองทุนฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 โครงการ ซึ่งการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จะต้องดูตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายโครงการ

คณะอนุกรรมการติดตามฯ มีข้อสังเกต

· กองทุนฯ ได้มีการติดตามโครงการครบทั้ง 46 โครงการหรือไม่

· การบรรลุเป้าหมาย ต้องสรุปเป้าหมายและผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ เพื่อดูว่าบรรลุเป้าหมายอย่างไรทั้ง 46 โครงการ และต้องวิเคราะห์ประเมินผลลัพธ์ด้วยว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการแตกต่างกัน ดังนั้นให้พิจารณาว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

****สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

https://drive.google.com/open?id=1da4U0jyQU4-jJO9fh2MsL44RbvAf5zXF