การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

***สรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตราการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.แจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และและมาตราการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการ เห็นว่ามีความครอบคลุมทั้งส่วนองค์การคนพิการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

2.บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ควรทบทวน โดยเห็นว่า คณะกรรมการชุดนี้ควรทำหน้าที่การกำกับ ติดตาม นโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และการบรรลุเป้าหมายสำคัญๆ ส่วนบทบาทการกลั่นกรองโครงการนั้น มีคณะกรรมการชุดอื่นพิจารณาอยู่แล้ว ไม่ควรกำหนดบทบาทดังกล่าวไว้ในกรรมการชุดนี้

3.ควรจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทาง การวางกรอบการดำเนินงาน เป้าหมายของคณะอนุกรรมการฯ หลักการทำงานควรพิจารณาระดับแผนงาน กรอบระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยให้มีคณะทำงานย่อยทำหน้าที่กลั่นกรองแผนงานหรือดำเนินงานอื่นที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย ซึ่งองค์ประกอบคณะทำงานควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะเรื่อง และมอบฝ่ายเลขาทำการประสานวันเวลาการจัดสัมมนาอย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้เริ่มทำงานตามแผนได้ในปีงบประมาณ 2562

4.การประชุมในครั้งนี้ ขอทำความเข้าใจร่วมกันต่อบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนพร้อมรับฟังความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าควรดำเนินการในข้อ 3 ก่อน โดยยังไม่มีการพิจารณาโครงการ ด้วยความห่วงใยว่าจะขัดกับบทบาทหน้าที่ จึงมีข้อเสนอว่า โครงการที่นำเสนอรอการพิจารณา ขอให้ นำไปเสนอในคณะกรรมการชุดอื่นหรือให้ทบทวนปรับจากโครงการเป็นแผนงานนำเข้ามาเสนออีกครั้งได้

## สามารถอ่านสรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแผนงาน และมาตราการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1 / 2561 เพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

https://drive.google.com/open?id=11UjE1adCr065nqyR9GtX5IsiIvzvEF-Y

## สรุปประเด็นโดย นางอาทิชา นราวรวัชร และ ผอ.ฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาค