การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/256

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. ) ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่  ลงนามโดย นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ) เรื่องเพื่อพิจารณาโครงการจำนวน 5 โครงการ
 1. โครงการการจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วงเงินที่เสนอขอจำนวน

226,610 บาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ข้อสังเกตอนุกรรมการ

 • งบค่าจ้างถ่ายภาพและล้างอัดขยาย ปรับเป็นงบการ live สด การอบรม ซึ่งสามารถนำไปลงใน youtube ,line ได้จะเป็นประโยชน์การขยายผลและการประเมินติดตามผล

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการตามกรอบวงเงิน 233,200 บาท และนำข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไปประกอบในการดำเนินโครงการ

      2.  โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โทรศัพท์ระบบไอโอเอส และแอนดรอยเพื่อการสื่อสาร วงเงินที่เสนอขอ จำนวน 281,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ขอสังเกตอนุกรรมการ

 • กลุ่มเป้าหมายอบรมครั้งที่ 1 เรียนรู้ระบบไอโอเอส 28 คน และครั้งที่ 2 เรียนรู้ระบบเอนดรอย 28 คน ต้องเป็นบุคคลที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบดังกล่าวและกลุ่มเป้าหมายไม่ควรซ้ำกัน
 • ระยะเวลาการอบรม 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คืน 3 วัน ขอให้ส่งหลักสูตร/ตารางการอบรม เนื่องจากระยะเวลาอบรมหลายวัน
 • ค่าจ้างถ่ายภาพและล้างอัดขยาย ปรับเป็น live สด

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการในกรอบวงเงิน 281,800 บาท และนำข้อเสนอของอนุกรรมการไปประกอบในการดำเนินโครงการ

      3. โครงการส่งเสริมการทำความดีเพื่อความตระหนักรู้คุณค่าธรรมะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาถึงคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา วงเงินที่เสนอขอ 174,260 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมศิษย์เก่าการศึกษานอกโรงเรียนคนตาบอดในประเทศไทย

ข้อสังเกตอนุกรรมการ

 • กลุ่มเป้าหมายคนพิการทางการเห็น  3 โครงการ ไม่ควรซ้ำกัน
 • ปรับงบค่าจ้างถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพ เป็นการ live สด
 • ผู้เข้าร่วมพักค้างที่วัด ซึ่งงบค่าอาหารที่ขอสนับสนุน มีค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น แต่ไม่มีค่าอาหารเช้า หากจะปรับเพิ่มค่าอาหารเช้า ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับแก้และเสนอเข้ามาใหม่
 • ขอให้แนบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่เสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการในกรอบวงเงิน 175,620 บาทตามความเห็นของคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ โดยปรับเพิ่มค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 80 คน จาก 500 บาท เป็น 700 บาทโดยให้เบิกจ่ายตามจริง

     4. โครงการฟื้นฟูเด็กพิการด้วยศาสตร์นวดไทย “หลักสูตร 150 ชม.”  วงเงินที่เสนอขอ 417,650 บาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก

ข้อสังเกตอนุกรรมการ

 • หลักสูตรการอบรมนวดไทยแบบเบื้องต้น เป็นหลักสูตรตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือไม่  
 • ควรมีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐาน ปลอดภัยจริง
 • วิทยากรที่อบรม ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักการโครงการ  โดยให้ตรวจสอบเรื่องหลักสูตรและคุณวุฒิวิทยากร

  5. โครงการว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา  วงเงินที่เสนอขอ   183,500 บาท 

      หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตอนุกรรมการ

 • ค่ากระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์การว่ายน้ำ เสนอขอมา 30 คน x 80 บาท  เด็กที่ว่ายน้ำจริงมีเพียง 15 คนเท่านั้น ขณะที่ 15 คน คือผู้ปกครองที่มาดูแลเด็ก
 • ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกว่ายน้ำสูงเกินไป ควรดูอัตราค่าตอบแทนวิทยากรตามเบิกจ่ายจริง

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการในกรอบวงเงิน 178,700 บาท

        3.) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564  วงเงินที่เสนอขอ จำนวน 378,930 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมให้ข้อเสนอ ดังนี้

 1. โครงการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพฯ เสนอปรับกิจกรรมที่ 1 การประชุมทบทวนสถานการณ์ รับฟังปัญหาความต้องการกำหนดแผนงาน กิจกรรม และโครงการ  จากเดิม 1 วัน เป็น 2 วัน พักค้าง  ผู้เข้าร่วม 120 คน 
 2. ร่างคำสั่งคณะทำงานในการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3
 • ปรับคณะทำงานที่มาจากองค์กรคนพิการ  จากเดิม “ผู้แทนสมาคม.....”  ขอให้ปรับเป็น  “นายกสมาคม.......หรือผู้แทน” 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ 3 คน ได้แก่ นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย (พก.) , ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ (สภาพัฒน์) , อาจารย์จุฬาที่ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

  4. ) เรื่องอื่นๆ
  นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุลเสนอ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. ฟุตบาททางเท้าที่เอื้อกับคนพิการ  2. การรับเด็กพิการสติปัญญาเข้าเรียนโรงเรียนกรุงเทพฯ ไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์ไอคิวเด็ก