การประชุมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2562 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพัทลุง (ภายในสำนักงานสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง)  นายณัฐกร จุลรอด  ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการบริหารสภาจังหวัดพัทลุง ประชุมหารือในการขับเคลื่อนงานสภาจังหวัดร่วมกัน   โดยได้เชิญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนงาน  ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันที่จะทำงานสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรทั้งระบบสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่ 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง โดยมุ่งหวังให้เกิดผู้นำคนพิการในพื้นที่ โดยจะพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(งบจังหวัด) ภายในปีงบประมาณ 2562 นี้