การประชุมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล