ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ   กระทรวงสาธารณสุข  นายวิเชียร หัสถาดล ประธานฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะ เลขานุการร่วม (พก.,สภาคนพิการฯ ,สถาบันสิรินธร,มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาพ) เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561  สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ 1/2561  กำหนดจะจัดประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา09.30-16.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข
2. ระเบียบวาระการประชุม  ทีมเลขาได้ร่วมกันกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

    ช่วงเช้าเวลา 09.30-12.00 น.

     ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ที่ 1/2560  ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560
     ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่
      2.1  เรื่องการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพประเด็นความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ โดย อ.มะลิวัลย์ เรือนคำ โดยฝ่ายเลขานุการได้เตรียมสรุปข้อมูลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพตั้งแต่ปี 2553-2560 ดังกล่าวแล้ว
      2.2 สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพคนพิการ
      -  นโยบายระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพของคนพิการและการฟื้นฟูคนพิการในปัจจุบัน โดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
      -  ความคืบหน้าการดำเนินงานตาม Intermediate care plan โดยผู้แทนสถาบันสิรินทรฯ
      -  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5  โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
      -  ความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ โดยผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
      -  กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปรับปรุงประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง
      -  การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดยผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม
      -  ข้อเสนอต่อสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ โดยผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สำหรับหัวข้อ 2.2 สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเกี่ยวกับสุขคนพิการ ขอให้ผู้แทนแต่ละท่านมีเวลาในการนำเสนอเพียง 15 นาที  ในส่วนข้อเสนอต่อสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ให้ทางสมาคมฯ จัดส่งข้อมูลให้แก่ทีมเลขานุการร่วม เพื่อจะได้วิเคราะห์ประเด็นและจัดกลุ่มสำหรับนำเข้าที่ประชุม และให้สมาคมฯ จัดเตรียมผู้แทน 1 ท่านเพื่อจะนำเสนอในเวทีประชุมระยะเวลา 15 นาที

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น.

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา  ได้แก่ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลุยุทธ์ และแผนปฏิบัติกาขับเคลื่อนฯ ของคณะอนุกรรมการสุขภาพคนพิการและภาคีเครือข่าย (พ.ศ.2561-2563) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาร่วมกันกำหนดแผนการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ว่าจะขับเคลื่อนประเด็นใดบ้างให้สำเร็จภายใน ปี 2563

3. นายวิเชียร หัสถาดล ได้แลกเปลี่ยนห้องตรวจเฉพาะ/ช่องทางด่วนสำหรับคนพิการ การทำหมัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาล โดยเฉพาะคนพิการทางการเห็น และคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ควรมีระบบการบอกคิวให้ทราบว่าถึงคิวเข้ารับการตรวจแล้ว