การสัมมนา "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร" วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ถึงเวลาที่คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนอื่นหรือยัง?!

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนา"มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศไทยกับก้าวต่อไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร" เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

โดยในงานสัมมนาดังกล่าว มีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “ลิขสิทธิ์เพื่อคนพิการ: ความพร้อมของไทยสู่สนธิสัญญามาร์ราเคช” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งมีผู้ทรงวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตอบคำถามคาใจเกี่ยวกับ “ข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายลิขสิทธิ์มาร์ราเคช”

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่:
 https://drive.google.com/open?id=1JhgrURFwWhBkP3xa4RwVxJBgxe-ra8zz