ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และ นาย มณเฑียร บุญตัน

การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการจังหวัด"
วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
วิทยากร : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และ นาย มณเฑียร บุญตัน
ณ. โรงแรมตรังกรุงเทพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่ออุปสรรคแนวทางการขับเคลื่อนงานและการส่งเสริมความเข็มแข็งให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด

หมวด: