แถลงข่าวสภาคนพิการเรื่องรัฐบาลยึดเงินคนพิการ

คนพิการแห่ร้องศาลปกครอง... กระทรวงการคลังยึดเงินกองทุนคนพิการ 2,000 ล้านบาท
โดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
********************************
วันนี้ (31 มกราคม 2560) นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ในฐานะผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมกับทนายชัยรัตน์ แสงอรุณ ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองให้ระงับและเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” นำเงิน 2,000 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ 0406.2/ล.2973 เรื่องการเรียกให้กองทุนฯ นำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและกำกับดูแลกองทุนฯ นำเงินส่งคลังภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
ต่อมาสมาคมสภาคนพิการฯ ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้แทนกระทรวงการคลังหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ และองค์กรคนพิการอื่น แต่การหารือดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะคนพิการเห็นต่างจากกระทรวงการคลังว่า กองทุนคนพิการไม่ได้มีเงินที่เกินความจำเป็น แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงไม่เพียงพอที่จะใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากมีคนพิการจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะนำเงินของกองทุนไปจัดบริการให้แก่คนพิการก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้นายจ้างจ้างคนพิการมากขึ้นอันจะทำให้นายจ้างที่ไม่จ้างคนพิการและต้องส่งเงินเข้ากองทุนแทนมีจำนวนลดน้อยลง เชื่อได้ว่าเงินไหลเข้ากองทุนจะลดน้อยลงกว่าเงินไหลออก จนกองทุนต้องประสบภาวะขาดสภาพคล่องในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กองทุนคนพิการเป็นเงินที่ได้มาจากการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มาของเงินส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน แต่มาจากนายจ้างที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามระบบโควตาและปรารถนาจะส่งเงินเข้ากองทุนแทน รวมทั้งเงินจากการออกสลากซึ่งคนพิการมีส่วนร่วมช่วยหาเงินเข้ากองทุนสำเร็จมาแล้วหลายร้อยล้านบาท
หากมีการใช้อำนาจบังคับให้กองทุนฯ ส่งเงินเข้าคลัง จะทำให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนและคนพิการทุกประเภททั่วประเทศไทย เพราะกองทุนเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การกู้เงินไปประกอบอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทำ สวัสดิการต่างๆ เช่น ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการ รวมทั้งใช้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นต้น 
กระทรวงการคลังมีอำนาจและวิธีการที่จะหาเงินหลากหลายวิธี รวมทั้งไปบังคับเอากับกองทุนอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 100 กว่ากองทุนได้อยู่แล้ว จึงไม่ควรมาเอาเงินของคนพิการซึ่งแทบจะไม่พอใช้ในการดำรงชีวิตให้มีอิสระได้ เป็นการถอยหลังเข้าคลองย้อนยุค นำเงินคนพิการไปอุ้มชูคนอื่นทั่วไป เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อหลักการปกครอง จารตีประเพณี ศีลธรรม และกติการะหว่างประเทศที่นานาอารยะประเทศยอมรับเป็นหลักสากล

หมวด: