ด้วยกรมขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ

ด้วยกรมขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการอันเนื่องจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามรายละเอียดในประกาศกรมการขนส่งทางบก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยผู้สนใจสามารถเลือกดูอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามประเภทที่แพทย์ระบุ ได้จากคู่มือคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฉบับที่ 1/2561 ได้ที่เว็ปไชต์ www.dlt.go.th หรือ www.roadsafefund.com ที่เมนูคู่มืออุปกรณ์ผู้พิการฯ หรือสามารถดูจากคู่มือฯ ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอตามแบบที่แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก ได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัทพ์หมายเลข 02-271-8888 ต่อ 2511-2535 หรือ โทร. 1584 หรือทางเส็ปไชต์ดังกล่าวข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ

1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ชุด

2. คู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฉบับที่ 1/2561

3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ต้องการเอกสารหรือดูรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆๆ

คลิ๊กดาวโหลด์ที่นี้

http://www.roadsafefund.com/เลขสวยกับการช่วยเหลือผู้พิการ/คู่มือลักษณะอุปกรณ์ฯ.html