ทีมจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคเครือข่าย

ทีมจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคเครือข่าย

จะนำเสนอรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 สามารถอ่านรายงานคู่ขนานฯ

ได้ที่ http://tbinternet.ohchr.org/…/…/INT_CRPD_CSS_THA_23388_E.doc

หมวด: