นายวิเชียร หัสถาดล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลขอ

สรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิเชียร หัสถาดล  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยอนุกรรมการได้พิจารณาติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน  7 โครงการ สรุปประเด็นได้ดังนี้

 1) โครงการคลินิกรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 210,560 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงรถเข็นดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2560 ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามโครงการว่าสามารถซ่อมบำรุงรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จำนวนเท่าไร ภายใต้งบประมาณโครงการ 210,560 บาท

 

2) โครงการศิลปะบำบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 1,138,800 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ศิลปะบำบัดขอให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลลัพธ์การจัดอบรมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ว่า จำนวนคนที่เข้าอบรม  จำนวนค่าใช้จ่ายและผลที่ได้รับจากการอบรมในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ทราบถึงระดับผลสำเร็จของการจัดอบรมในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2  มีค่าจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 30 เล่ม แสดงว่าโครงการจะจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   มีข้อสังเกตว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยใคร หรือโครงการนี้เป็นโครงการทดลองหรือไม่

 

3) โครงการอบรมคนพิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนส่งเสริมคนพิการ (วิทยาลัยชุมชนยโสธร) ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 82,700 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คนพิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว นักเรียนพิการจะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทันหรือไม่  ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ข้อกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับคนพิการมาตราที่ 14,15,16,33,34 และ 35  หมายถึง ข้อกฎหมายจากกฎหมายฉบับใด  และที่ระบุว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534  ใช่หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายคนพิการฉบับล่าสุด คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

 

4) โครงการอบรมนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นเรื่องหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์  ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 100,000 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรม  มีข้อสังเกตว่าเนื้อหาการอบรมเกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการ นักศึกษาพิการที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 50 คนนั้น จะเข้าทำงานราชการจริงหรือไม่  หากได้เข้าทำงานราชการก็อาจจะไม่ได้ทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการ นอกจากนั้นในส่วนราชการแต่ละส่วนก็มีรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการที่หลากหลาย หากเนื้อหาการอบรมเป็นลักษณะหัวข้อทั่วไป ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการทำงานในราชการ เช่น หลักการเขียนหนังสือแบบทางการ จะช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

 

 5) โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุดและห้องเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นพิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 4,777,100 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น   และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเล่นสื่อเดซี่/E-pub ผ่านระบบออนไลน์ มีข้อสังเกตว่า การพัฒนาซอฟแวร์ มีการจัดทำ TOR  จ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟแวร์ มูลนิธิได้จ้างผู้รับจ้างรายเดียวดำเนินการทั้งหมด หรือจ้างผู้รับจ้างแยกเป็นรายกิจกรรม  การพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างไร และขั้นตอนการจัดจ้างตาม TOR  ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว  

 

6)  โครงการวิจัย เรื่อง การนำร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟในระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน)  ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 8,054,860 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม โครงการได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และมี ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ทำหน้าที่วิพากษ์ แต่หัวหน้านักวิจัยคือใคร โครงการนี้ เป็นโครงการวิจัย โดยจัดทำหลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟระดับ ม.2-3 พร้อมกับการวิจัยด้วย ดังนั้น

ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีผลงานวิจัย และจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไร

 

7) โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อความหมายและการปรับพฤติกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 569,600 บาท

ข้อสังเกตจากที่ประชุม ค่าใช้จ่ายวิทยากรค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่ม  เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับอบรมซึ่งเป็นคนปกติ ไม่ใช่คนพิการและพิจารณาหลักสูตรแล้ว อาจจะไม่ต้องใช้วิทยากรบรรยายกลุ่ม

 

สามารถอ่านเนื้อหาสรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพิ่มเติมในดาวโหลดคลิ๊กที่นี้

https://drive.google.com/open?id=1D3GZdK9xsqNFSYYXDugkQwiGDyk7FVSA