เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับประเทศ

นายวิเชียร หัสถาดล ประธานฝ่ายการแพทย์และส่งเสริมสุขภาวะ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
ในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
โดยประเด็นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น มีประเด็น ดังนี้ 
1) การพัฒนาระบบมาตรฐานและบริการสาธารณสุข 
2) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ 
4) การบริหารจัดการสำนักงาน 
5) กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
6) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมวด: