ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

ประกาศการสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

วันที่ประกาศ:

10 ตุลาคม 2560

การสมัครรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2561

 

สิ่งที่ส่งมาให้ด้วยแนบเอกสาร ทั้ง 3 ชุด อยู่ด้านข้างล่างท้ายที่สุด คำว่า " สามารถดาวโหลดได้คลิ๊กที่นี้ "

ให้แค่ 3 ชุด มี

 

1. ใบสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจำนวน 1 ชุด

 

2. แบบประเมินตนเององค์กรด้านคนพิการ จำนวน 1 ชุด

 

3. รายการหลักประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด

 

กำหนัดส่งให้ พก. ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๑๐) กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด และมาตรา ๑๓ (๔) ได้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีการส่งเสริม องค์กรด้านคนพิการให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังองค์กรด้านคนพิการในพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการดังกล่าวนั้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ มีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มี ความยั่งยืน และเข้มแข็ง

2. เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน

1. องค์กรของคนพิการ คือ องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการ บริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย

2. องค์กรเพื่อคนพิการ คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน

1. มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึง หลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและคุ้มค่า

2. นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กรต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

3. ต้องมีการดำเนินงานและผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

4. ในกรณีองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือรับรองสถานะการจัดตั้งองค์กรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน

1. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

2. เอกสารประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีได้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

4. แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการรับรอง

5. สำเนาใบสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร/สำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ

6. ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กร

7. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

โทร. 02-35433889 ต่อ 108 หรือ 111

โทรสาร 02-3543899 หรือ 02-3543388 ต่อ 111

Email: ogonep8@gmail.com

 

สามารถดาวโหลดได้คลิ๊กที่นี้

 

https://drive.google.com/open?id=0B06UFxJQ4bObYmViNzJVTDFtLWc

ขอขอบคุณครับ