ประกาศประฃาสัมพันธ์ข่าววันนี้  รายงานผลการประชุมคณะทำงาน  เพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

“ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ” นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม

เอกสารไฟล์ แนบรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถคลิ๊กดาวโหลด

https://drive.google.com/open?id=11cHrVW3ubb4HfAqUr5sWD8rNCBtvAdK1