ประกาศประชาสัมพันธ์  เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ     สวนน้ำ โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ จัดกจิกรรมตอบแทน

ประกาศประชาสัมพันธ์

 

เชิญคนพิการใช้บริการสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ

 

สวนน้ำ โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ จัดกจิกรรมตอบแทนสังคมเพื่อผู้พิการผ่านทางสมาคมและมูลนิธิที่ดูแลคนพิการในกลุ่มต่างๆให้เป็นตัวกลางในการคัดสรรผู้พิการมาใช้บริการ สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ได้ฟรีทุกวันอังคารที่สองและที่สี่ของเดือน โดยกำหนดผู้ใช้บริการต่อครั้ง คือ ผู้พิการ ๘ คน เจ้าหน้าที่ของสมาคม ๒ คน เพื่อติดตามมาดูแลผู้พิการและเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สวนน้ำให้เข้าใจถึงกฏและข้อบังคับต่างๆ ในการใช้บริการภายในสวนน้ำฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรวมเป็นจำนวน ๑๐ คน/ครั้ง (ในกรณีมีญาติของผู้พิการติดตามมาด้วยจะต้องชำระคาเข้าใช้บริการตามราคาปกติ)

 

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว โดยทางสมาคมจะต้องทำเอกสารเพื่อขอเข้าใช้บริกาดังกล่าวให้ทางสวนน้ำฯ รับทราบข้อมูลก่อนมาใช้บริการล่วงหน้าก่อน ๗ วัน โดยส่งไปยัง บริษัท บางนา เซ็นทรัลพร็อพเพอร์ตี้ เลขที่ ๕๘๗,๕๘๙ ถนน บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

๑.) วันที่ขอมาใช้บริการ

๒.) บัตรประจำตัวผู้พิการตามจำนวนที่จะมาใช้บริการ

๓.) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

 

และมีแนมเอกสารสามารถดาวโหลดได้ที่

 

https://drive.google.com/drive/my-drive