ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น

 2. แบบเสนอรายชื่อ ประวัติและผลงานดีเด่น

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และ หน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรีพิการและยุวสตรีพิการเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอความร่วมมือท่านพิจารณาเสนอชื่อสตรีพิการและยุวสตรีพิการ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยส่งแบบเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานดีเด่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มแผนงานและงบปนะมาณ ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขที่ 02 354 3388 ต่อ 304 โทรสารหมายเลข 02 354 5026 และสามารถ download แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานดีเด่น และหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น ได้ที่ www.dep.go.th

ขอขอบคุณครับ