ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
• มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานได้ในระดับดีมาก
• มีความสามารถในการจับประเด็นการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
Word, PowerPoint, E-mail และ LINE เป็นต้น
• มีความกระตือรือร้น ขยัน มีวินัย และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถทำงานร่วมกับคนพิการได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปในการจัดประชุมต่างๆ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
3. สนับสนุนและติดตามผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ หรือเป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ เข้าร่วมในการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 
4. จัดทำฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ
5. บริหารจัดการโครงการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ ประกันสังคม

เอกสารการสมัครงาน
1) ใบสมัครงาน 
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) สำเนาหลักฐานการศึกษา
5) อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งที่สมัครงาน

การรับสมัครงาน
สนใจติดต่อยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.ได้ที่
สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
255 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอาเชียและแปซิฟิก(APCD) ห้อง 6-8 ชั้น 3 
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 – 3545349 , 02-3544260
แฟกซ์ 02 – 3544261

สามารถดาวโหลดได้คลิ๊ก : https://drive.google.com/drive/folders/0B06UFxJQ4bObYVJBOEVPZ0ZrNnM