สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานได้ในระดับดีมาก
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน E-mail และ LINE ได้ในระดับดีมาก
 • สามารถทำงานร่วมกับคนพิการได้ มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการ
 • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • บริหารจัดการงานธุรการและงานเอกสาร
 • จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง และทำฐานข้อมูลส่วนภูมิภาคให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
 • ประสานและติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด
 • ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินองค์กรส่วนภูมิภาคที่ได้รับเงินอุดหนุจากสมาคมฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบการจ่ายเงินของแหล่งทุน
 • บริหารจัดการงานโครงการ/แผนปฏิบัติงาน งานประชุม สัมมนาอบรม ลงพื้นที่ของฝ่ายกิจการภูมิภาคและองค์กรท้องถิ่น รวมถึงการทำเรื่องขออนุมัติตั้งเบิกงบประมาณ
 • ลงพื้นที่เพื่อติดตาม  สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานองค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
 • สนับสนุนและติดตามผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ ในการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ       ประกันสังคม

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     (1) สนใจติดต่อยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน

   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 

    (2) ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย www.dth.or.th และสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ 2 ช่องทาง คือ 

 • ยื่นใบสมัครทางอีเมล์  disabilitiesth@gmail.com  
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทประเทศไทย เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ)

   2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

     (1 ) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

     (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     (3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     (4) อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมี คุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งที่สมัครงาน ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

  3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

     (1) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  1   สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

     (2) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2   สอบสัมภาษณ์

     โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

255  อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอาเชียและแปซิฟิก(APCD) ห้อง 6-8 ชั้น 3

ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 – 3545349 , 02-3544260 , 097-0018707

แฟกซ์   02 – 3544261

แผนที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ดาวโหลดกรอกใบสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาค คลิ๊กที่นี้