ประชาสัมพันธ์  ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงก

สวัสดีครับ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะนวัฒกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ เชิญชวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างงงานคนพิการอย่างยิ่งยืน ...
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
สิ่งที่เอกสารแนบมาด้วยได้แก่
1. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 ฉบับ
2. สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ
คุณสมมับติของผู้เข้ารับการฝึกงาน
1. อายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ทำกิจวัตรประจำตัวได้/มีความพร้อมเข้าสู้กระบวนการฝึกงาน
4. ยังไม่เคยขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 33 หรือ มาตรา ในปี2561
5. ต้องการมีงานทำ (ทำงานในสถานประกอบการ/อาชีพอิสระ)
6. สามารถฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 80 %
7. สามารถเดินตามทางมายังศูนย์ CUBE หรืออื่นๆได้ตามกำหนด
8. กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้รายชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาทตลอดการฝึกงาน
2. อาหารกลางวันตลอดการฝึกงาน
3. ที่พักตลอดการฝึกงาน
4. เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต
5. ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80 %
6. การพัฒนารูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการจากภาคเอกชน
7. โอกาสในการฝึกงานในสถานประกอบ (สำหรับหลักสูตรของสถานประกอบการ)
8. โอกาสในการส่งเสริมทางการตลาดและการมีงานทำภายหลังการฝึกงาน
**ผู้ส่งทะเบียนทุกท่านจะต้องเข้ารับการประเมินและคัดเลือกก่อนการฝึกงานช่วงไตรมาสที่ 4 (พ.ย. - ธ.ค. 60)**

หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯได้ทาง
cubecenterthailand@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางธัญรัศม์ ฐิระจันทพงศ์ โทร. 02-650-1129, 089-680-1233

ละเอียดข้อมูลและใบลงทะเบียนสมารถดาวโหลดคลิ๊กที่นี้

https://drive.google.com/drive/folders/0B06UFxJQ4bObMTVnWXYwMU1nV2s

ขอขอบคุณครับที่เห็นความร่วมมือ