หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560 "

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560 "
องค์กรการสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจึงร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสนอภาคจึงได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการโดยมีกำหนดมอบรางวัลยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านประสานและเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560" พร้อมรวบรวมรายชื่อองค์กรที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณารางวัล (สิ่งทีส่งมาด้วย 1 ) ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทางโทรสารหมายเลข 023545026 ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

สนใจสมัครรายละเอียดสามารถดาวโหลดคลิ๊กที่นี้

https://drive.google.com/open?id=0B06UFxJQ4bObcUpvVXVzcmtJSTQ

ขอขอบคุณครับ