ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น.

สรุปประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ประธานฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกร่างคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

         1. ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ขึ้นใหม่ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้

             ที่ประชุมรับทราบ

         2. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มีความเห็นดังนี้

               1.รายการบัญชี ก 

                   1.1 แถบคาดศรีษะ (HEG) และหมวก EEG  เป็นอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมใช้คลื่นแสงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้านสมอง เพิ่มศักยภาพการทำงานของสมอง โดยได้มีการวิจัยทดลองใช้ผลการทดลองปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการพื้นฐานดีขึ้นจริง

               2. รายการบัญชี ค

                   2.1 บริการจดคำบรรยาย ขอให้เพิ่มบุคคลออทิสติกในกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับบริการด้วย เนื่องจากเด็กออทิสติก เนื่องจากตอนทำงานกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ มศธ. พบว่าบุคคลออทิสติกมีความจำเป็นต้องใช้บริการจดคำบรรยาย (Note Taker)

                   2.2 บริการจดคำบรรยาย ขอให้แก้ไขจาก บริการจดคำบรรยาย  เปลี่ยนเป็น บริการจดบันทึกคำบรรยาย 

                   2.3 บริการจดคำบรรยายแทนเสียง ขอให้แก้ไขจาก บริการจดคำบรรยายแทนเสียง เปลี่ยนเป็นการบริการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง  สำหรับการคิดค่าบริการในการจัดทำเสนอว่าให้คำนวณตามความยาวของวีดีโอ แทนการคำนวณตามชั่วโมงที่จัดทำ เนื่องจากตรวจสอบง่ายกว่า  และส่วนกลางควรมีศูนย์ประสานงานหรือแนวทางป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ยกตัวอย่างเช่น วีดีทัศน์เรื่องเดียวกัน โรงเรียน ก. ก็แปล โรงเรียน ข ก็แปล

     3. โปรแกรม/ Application พัฒนาการศึกษาของเด็กพิการ ปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งมีโปรแกรมด้านการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาและดาวน์โหลดฟรี หรือมีสื่อการเรียนรู้ดาวน์โหลดฟรี เช่น NTEC มีบริการ E-pub หนังสือเสียงเดซี่ สื่อวีดีโอภาษามือ โดยเก็บไว้ที่ระบบ Cloud , มูลนิธิออทิสติกร่วมกับ TRUE ได้พัฒนาจำนวน 5 Application เป็นต้น จึงขอให้นำมาใส่ไว้คู่มือนี้เพื่อเป็นการแนะนำว่าจะรับบริการโปรแกรมหรือสื่อการเรียนรู้ได้จากที่ใดบ้าง

     4. การแก้ไข พรบ.ลิขสิทธิ์  โดย สนช.พยายามเปิดประตูให้หน่วยงานต่างๆ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอหรือหนังสือต่างๆ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ต่อไปคนพิการจะได้เข้าถึงทุกสื่อ  ปัจจุบันคนพิการทางการเห็น คนหูหนวก เข้าไม่ถึงหนังสือ

     5. การตรวจสอบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงานตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคน พิการได้รับบริการอุดหนุนแล้วหรือยัง หรือได้รับบริการอะไรบ้าง  เกรงว่าจะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายเลขานุการชี้แจ้งว่า แต่ละองค์กรต่างจัดทำฐานข้อมูลการรับบริการโดยไม่ได้ลิงค๋แชร์ต่อกัน ทำให้คนภายนอกมาตรวจสอบยาก แต่ สพฐ. จะมีระบบฐานข้อมูลโปรแกรม IEP ออนไลน์ โดยถ้ามีตัวเลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก สามารถตรวจเช็คได้ว่าเด็กพิการคนนี้ได้รับบริการอะไรบ้าง แต่ถ้าไม่ได้ทำฐานข้อมูล IEP กับ สพฐ.จะไม่สามารถตรวจได้

     6. ขอให้มี Caption (การบรรยายใต้ภาพ) เพื่อจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กหูหนวกด้วย เด็กจะได้ฝึกอ่านภาษา เนื่องจากเด็กหูหนวกทั่วประเทศ จะมีปัญหาเรื่องภาษามาก ในการใช้ชีวิตปกติมักจะใช้ภาษามือเป็นส่วนใหญ่ การเข้าถึงด้านภาษาไทยน้อยมาก

     7. ขอฝากประเด็น บริการจัดทำคำบรรยายเสียงแทนภาพ สำหรับคนพิการทางการเห็น หากเพิ่มในปีนี้ไม่ทัน ฝากให้เพิ่มในปีต่อไป

     8. การกำหนด สเปคคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) ขอให้มีสเปค “โอโต้โฟกัส” ด้วย เพื่อมิให้มีปัญหาแสกนคิวอาร์โคดไม่ชัด หากคิวอาร์โคดไม่ชัดก็จะเชื่อมไม่ถึงสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกำหนดสเปคคุรุภัณฑ์ในการนำไปจัดซื้อจัดจ้าง

     9. ปากกาอ่านหนังสือ เป็นปากกาที่ต้องมาพร้อมกับหนังสือใช่หรือไม่ เนื่องจากหนังสือต้องมี code ข้างใน เวลาใช้ปากกาจิ้มอ่าน ดังนั้น จึงขอฝากไว้ว่าตอนจัดทำสเปคคุณลักษณะต้องมี หนังสือมาพร้อมกับปากกา 

     10. สื่อการเรียนรู้ “หนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้” ขอเพิ่มผู้มีสิทธิ์ขอรับ เดิม บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,ทางการเรียนรู้  ขอเพิ่มบุคคลออทิสติกเข้าไปด้วย เนื่องจากมีความต้องการจำเป็นที่จะใช้สื่อดังกล่าวเช่นกัน

ที่ประชุม   อนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เนื่องจากคู่มือเดิมล้าสมัย ใช้มานานตั้งแต่ปี 53 ส่วนคู่มือฉบับที่จะประกาศใช้ได้ปรับปรุงรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

 1. เรื่องอื่นๆ

  • การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของคนพิการ

          ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนพิการจำนวน 180,000 กว่าคน ศูนย์การศึกษาพิเศษอนุมัติคูปองตามแผน IEP ได้เพียง 110,000 กว่าคน เนื่องจาก สพฐ.ได้ของบประมาณตามจำนวนเด็กพิการ 180,000 กว่าคน โดยคำนวณรายหัวที่ 2,000 บาท แต่งบประมาณถูกตัด จึงต้องนำงบประมาณมาเฉลี่ย

         ที่ประชุม เสนอว่า

         1. ในการของบประมาณจากกระทรวงการคลัง ขอให้ทำข้อมูลตัวเลข ค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวน 2,000 บาทให้ชัดเจนว่าตัวเลขนี้มาจากไหน การคำนวณงบประมาณ จะต้องรู้จำนวนเด็กพิการว่ามีกี่คน และต้องมีฐานข้อมูลความต้องการของเด็กพิการแต่ละคน โดยสามารถดูจากแผน IEP ได้  

         2. กรณีงบประมาณที่ไม่เพียงพอแนวทางแก้ปัญหาคือ สามารถขอเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจากส่วนอื่นของกระทรวงฯ มาจัดการตรงนี้ เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นได้รับครบถ้วน