ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13. 30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

จำนวนคนพิการที่ขอกู้ ทั้งหมด 64 ราย ประกอบด้วย

1.พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 22 ราย

2.พิการทางออทิสติก 1 ราย

3.พิการทางการเรียนรู้ 1 ราย

4.พิการทางการเห็น 4 ราย

5.พิการทางสติปัญญา 3 ราย

6.พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 8 ราย

7.พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 4 ราย

8.พิการซ้ำซ้อน 21 ราย

อนุมัติ จำนวน 61 ราย เป็นเงินจำนวน 3,150,000 บาท

อนุมัติตามที่ขอ 24 ราย เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

ปรับลดวงเงิน จำนวน 37 ราย เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท

ชลอการกู้ยืม 3 ราย

นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ

เป็นตัวแทนนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์ เจ้าหน้าทีฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน บันทึกรายงานการประชุมเบื้องต้น และสนับสนุนกรรมการ