ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อวัน พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนา

เมื่อวัน พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) แนวทางและรูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ และ (2) แนวทางการจัดบัญชีแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564