ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่2
ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2559 จ.อุบลราชธานี