ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร ที่จังหวัดกรุงเทพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 จ.กรุงเทพมหานคร

หมวด: