สมัชชาคนพิการระดับชาติ ครั้งที่4 จ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาพ
(สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ครั้งที่4
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2559 จ.สุราษฎร์ธานี

หมวด: