มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพบกับท่านนายกรัฐมนตรี

มณเฑียร บุญตัน นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยชี้แจงวัตถุประสงค์และผลงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)
ต่อท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งการทำงานเป็นไปตามหลักการ "ประชารัฐ" ของรัฐบาล "ประชาสังคมเข้มแข็ง ประชารัฐเป็นจริง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์"
วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวด: