รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 เผยคืบหน้าหลายประเด็น “จ้างงานผู้พิการและสูงอายุ” ทะล

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 เผยคืบหน้าหลายประเด็น “จ้างงานผู้พิการและสูงอายุ” ทะลุเป้า เตรียมเสนอ ครม. รับทราบ พร้อมกำชับคณะทำงานเร่งวางแผนขับเคลื่อนงาน ปี 61

 

วันนี้ (27 ก.ย.60) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในฐานะหัวหน้าทีม ภาคประชาสังคม นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานหอการค้าไทย ผู้แทนทีมภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นเร่งด่วน (5 Quick Win) ได้แก่ 1.การส่งเสริมการ มีรายได้และมีงานทำของผู้พิการ 2.การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ 4.ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย และ 5.ความปลอดภัยทางถนน ที่ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละประเด็นมีความก้าวหน้า ไปมาก ซึ่งหลังจากการสรุปผลความก้าวหน้าในครั้งนี้ ตนจะนำผลการดำเนินงานของคณะทำงาน E6 รายงานต่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อ สั่งการประเด็นต่างๆ รวมถึงมอบหมายให้คณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 พร้อมทั้ง วางเป้าหมายในการขับเคลื่อน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการระบุผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย จิตอาสาประชารัฐ และการตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคม ในส่วนของรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐอย่างเต็มที่

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของภาคประชาสังคม เน้นการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และเครือข่ายขับเคลื่อนเชิงประเด็นร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ การหนุนเสริมข้อมูลและเครือข่ายคนพิการในประเด็นการจ้างงานคนพิการ ซึ่งมีภาคเอกชนจ้างงานคนพิการภายใต้ความร่วมมือประชารัฐแล้วกว่า 7,500 อัตราในปี 2560 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7,376 อัตรา และร่วมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของคนพิการ การสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุในภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำแล้วสูงถึง 36,476 คน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และการทำงานอาชีพอิสระที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมการออม เพื่อยามเกษียณ ที่เกิดการประสานความร่วมมือภาคเอกชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ ในการรณรงค์ให้เกิดการวางแผนการเงินและการออมอย่างจริงจัง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ อยู่อาศัย ทั้งการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน การพัฒนาแผนระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การสนับสนุนข้อมูลวิชาการและเครือข่ายในการรณรงค์สร้างความตระหนักส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน และการลงนามความร่วมมือ (MOU) ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยทุกเส้นทางร่วมกัน 55 องค์กร ตลอดจนการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลไกระบบการคลังเพื่อสังคม (Social Impact Finance) เพื่อเป็นทางเลือกของการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ ได้มีการสร้างความเข้าใจกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และดำเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดงาน "Japanese Executive Dinner Meeting” กับบริษัทญี่ปุ่น 66 บริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัทญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังจะเข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในบริษัทรัฐวิสาหกิจด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ 29 กันยายน เวลา 11.30 – 17.30 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย จัดงาน "สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้มแข็ง และเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7021

 

รายละเอียดความคืบหน้าในประเด็น การส่งเสริมการ มีรายได้และมีงานทำของผู้พิการ

 

https://drive.google.com/open?id=0B06UFxJQ4bObY3hic1BoazlXMzQ