ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการ  “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 5/2561

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ”

ครั้งที่ 5/2561

ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร

 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3       เรื่องเพื่อทราบ

สรุปการพิจารณาอนุมัติโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของ
คนพิการ จากกรอบวงเงินปีงบประมาณ 2561

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

                             4.1 การพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2561 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการฯ
ครั้งที่ 3/2561 

                   ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมานทำของคนพิการกรอบงบประมาณประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนวดสำหรับหมอนวดคนพิการทางการเห็น จำนวนเงิน 2,027,330 บาท ของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวดได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันที่จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์กับอาชีพของตนเอง รวมถึงสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของผู้มารับบริการได้อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการขอให้ปรับแก้ไขโครงการ ดังนี้

  1.  ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้เหลือ จำนวน 55 คน พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 คน
  2. ลดวิทยากรภาคทฤษฎี เป็นกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ต่อวิทยากร 1 คน และปรับลดวิทยากรภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ต่อ วิทยากร 1 คน
  3. ปรับลดค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนพิการเฉพาะกิจในค่าบริหารจัดการโครงทั้ง 2 กิจกรรม เป็น (4 คน x 300 บาท x 4 วัน )
  4. ปรับลดค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ประสานงานในค่าบริหารจัดการโครงการ ทั้ง 2 กิจกรรม เป็น ( 3 คน x 300 บาท x 5 วัน )

ฝ่ายเลขาได้ปรับค่าใช้จ่ายตามมติที่ประชุมฯ เป็นเงิน 1,179,830 บาท และได้เสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภา 2561 โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีมติอนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนวดสำหรับหมอนวดคนพิการทางการเห็น เป็นเงินจำนวน 1,179,830 บาท

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอเข้าพบและขอความเป็นธรรมในการพิจารณาโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนวดสำหรับหมอนวดคนพิการทางการเห็น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ในประเด็นไม่ให้ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าชี้แจง และตัดจำนวนวิทยากรจาก 11 คน เหลือเพียง 5 คน เป็นการสร้างภาระงานให้กับวิทยากร และส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการเรียนรู้ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โดยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สมาคมศิษย์เก่าฯ ปรับโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนวดสำหรับหมอนวดคนพิการทางการเห็น เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ พิจารณาใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งให้ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ภายในวงเงิน 1,472,630 บาท

 

ประเด็นนำเสนอ        เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ปรับลดค่าวิทยากร  1 ต่อ 6

-  ปรับลดค่าถ่ายภาพ และวิดิโอ

มติที่ประชุม             ให้โครงการผ่านและปรับโครงการตามที่คณะกรรมการพิจารณา

 

                             4.2  การพิจารณาโครงการบูรณาการระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2561 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

                             4.2.1  ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการกรอบงบประมาณ ประจำปี 2561 ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการกรอบงบประมาณประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ปี 2561 รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 29,633,280 บาท ของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่ประชุมมีมติให้ชะลอและทบทวนโครงการ มอบฝ่ายเลขาให้ประสานงานกับหน่วยงานด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยเฉพาะค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ควรเป็นเท่าใด เพื่อให้ฝ่ายเลขาใช้เป็นเกณฑ์ค่าใช้จ่ายกลางในการพิจารณาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป โดยมอบฝ่ายเลขาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ปรับแก้ไขโครงการ พร้อมทั้งเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ พิจารณาอีกครั้ง

          สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเรียนคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพฯ ขอให้พิจารณาสนับสนุนให้สมาคมฯ ดำเนินการโครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาในปีงบประมาณ ปี 2561 ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพฯ เคยได้เห็นชอบไว้แล้วและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ได้เคยอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการไปแล้วในรุ่นที่ 1 เพื่อให้การพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะได้นำเสนอโครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพากรทางสติปัญญา ปี 2561 รุ่นที่ 2 ให้ทันในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในเดือน มิถุนายน 2561  รุ่นที่ 2 ให้ทันในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาที่ได้เสนอชื่อขอรับความช่วยเหลือกับสมาคมฯ ไว้แล้วกว่า 2,000 ครอบครัว และขอให้มีการปรับค่าใช้จ่ายตามที่จะได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

                             4.2.2  โครงการฝึกทักษะอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดสำหรับผู้นำครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ปี 2561 จำนวน 888,390 บาท ของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

                             4.2.3  โครงการเกษตรกรรมเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพสำหรับคนตาบอดและผู้ดูแลคนพิการ จำนวนเงิน 1,521,195  บาท ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ประเด็นนำเสนอ        เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

  • รอหนังสือชี้แจงรายละเอียดจากกระทรวงการเกษตร
  • การปรับทบทวนแผนของเงินกองทุน ในวันที่ 23-24 มิ.ย. 2561

มติที่ประชุม    นำโครงการเข้ามาพิจารณาในเดือนต่อไป      

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณปี 2561

ด้วยมี หน่วยงาน องค์กรคนพิการ จำนวน 3 แห่งเสนอโครงการด้านอาชีพและการมีการทำงานทำของคนพิการ จำนวน 3 แห่ง เสนอโครงการด้านอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,706,330 บาท ดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพของคนตาบอดสู่มาตราฐาน ตราสินค้า (Brand) “TAB Blind Massage” จำนวนเงิน 7,345,110 บาท

จำนวน เงิน 7,345,110 บาท ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  1.  โครงการฝึกอบรมทักษะการนวดไทยเพื่อสุขภาพและทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) จำนวนเงิน 583,620 บาท ของมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมี
  2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาการทำงานของผู้พิการและผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอลรมอาชีพอิสระแบบครบวงจรและยั่งยืนในการปฏิบัติงาน ณ ภูมิลำเนา ในศูนย์บริการอาชีพอิสระคนพิการและครอบครัว ในระดับพื้นที่ รวมทั้งผู้พิการที่ฏิบัติงานตามมาตรา 33 จำนวนเงิน 1,777,600 บาท

ระเบียบวาระที่ 6       เรื่องอื่น ๆ

 

                             นายสุชาติ  โอวาทวรรณสกุล  นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ  เข้าร่วมประชุม

                            นางสาวศิริรัช  ไชยรัตน์      หัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง บันทึกรายงานการประชุม