รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน มติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

รายการเช้าทันโลก คลื่น FM 96.5 โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และ โสภิต หวังวิวัฒนา เรื่องอาชีพการงาน อ้างอิงจากมติชนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ทำกราฟฟิก นำข้อมูลจากกรมแรงงาน แจ้งเรื่องการประเมินอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ในปี 2560 มี 10 กลุ่ม อาชีพ ดังนี้

1. งานขาย บริการลูกค้า
2. วิศวกร งานช่างเทคนิค
3. งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล...
4. บัญชี
5. ไอที คอมพิวเตอร์
6. การตลาด
7. ฝ่ายผลิต และผลิตภัณฑ์
8. งานท่องเที่ยว กับ การโรงแรม
9. การเงิน
10. ขนส่ง

แจ้งข้อมูลโดย นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ