สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง

วันพฤหัส ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา

ณ.ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การคนพิการระดับชาติ

ยืนหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลังเพื่อขอความเป็นธรรมให้พี่น้องคนพิการ ในการเรียกร้อง ไม่ให้ยึดเงิน 2000 ล้านบาท

เพราะเงินจำนวนนี้มีความหมาย และมีประโยชน์มหาศาล ต่อความเป็นอยู่ของคนพิการทุกคนในประเทศไทย

ตามที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (สภาคนพิการฯ) ได้รับทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งอยู่ภายใต้กรมดังกล่าว นำเงินของกองทุนฯ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาทส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยอ้างว่าเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนั้น สภาคนพิการฯ ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านคนพิการระดับชาติ ประกอบด้วยองค์การคนพิการแต่ละประเภท ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่ากองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่การศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การสร้างงานให้แก่คนพิการ การจัดสวัสดิการต่างๆ ไปจนถึงสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรด้านคนพิการ แต่ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๑) สามารถเสนอนโยบายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ สภาคนพิการฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะกรุณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาระงับการนำเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนพิการทั้งปวงเหมือนดังที่ท่านได้ทำมาโดยตลอด และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้