วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังหวัดตาก

"การลงพื้นสภาคนพิการทุกประเภทฯ จังตาก  นำทีมโดย นายมนเฑียร  บุญตัน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  นายเจริญ  คุวินทร์พันธุ์ เหรัญญิก สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ และ นายสันติ โกสิยานุภาพ  ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ลงพบปะประชุมกับสภาคนพิการจังหวัดตาก วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมทางกายและการเคลื่อนไหวตาก ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก"