ศ,วิริยะ รายงานวิทยากร แก้ไขปัญหา จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินงานประชุม
"รับฟังความคิดเห็นแก้ไข้ปัญหา ณ จังหวัดพิษณุโลก"

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
วันที่12 มีนาคม 2559

 

หมวด: