สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน "

สภาคนพิการกำลังดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ " คนพิการในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน " เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาของสภาคนพิการ จึงได้จัดส่ง ร่างยุทธศาสตร์ มาให้ทุกท่านให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แนวทาง มาตราการ

ความเห็นของท่าน สภาคนพิการฯ จะนำมาใช้ในการปรับยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

หวังว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสภาคนพิการ ร่วมกัน ขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ

หมวด: