ประชุมคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสระบุรีชุดใหม่ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  นายสิทธิชัย รอดเดชา ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสระบุรีชุดใหม่ครั้งแรก  นายสิทธิชัย รอดเดชา ประธานสภาจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งคำสั่งสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ 12/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสระบุรี ให้ที่ประชุมรับทราบ และให้กรรมการซึ่งมาจากตัวแทนแต่ละประเภทความพิการ ได้รายงานการดำเนินงานขององค์กรแต่ละประเภทความพิการในปัจจุบัน และแผนที่กำลังจะทำต่อไป ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน อันนำไปสู่การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรีต่อไป