QR Code ดาวน์โหลดเอกสารสมัชชา

สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สแกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้า LINK ด้านล่าง เพื่อโหลดเอกสารงานสมัชชาได้เลย!

https://shorturl.at/DIVWZ

หรือ https://docs.google.com/forms/d/1yTMsMcP_OvVg4XkroNajwNW1nwFPa_HVaH3OsfL...

รายการเอกสาร
- เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่
- แผนที่ไปงานสมัชชา: โรงแรม Alvarez และโรงแรมเทพนคร 
- กำหนดการสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 
- งบการเงินสภาคนพิการ ปี 2561
- ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities
- DTH Magazine