าจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเลือนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต

อาจารย์ มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กล่าวอภิปราย เรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร